مبادله کتاب طلاب http://yaredel.ir 2019-12-12T09:31:46+01:00 text/html 2019-06-11T13:53:56+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد سفارش کتاب http://yaredel.ir/post/10 <div style="text-align: center;"><font size="2"><a href="https://eitaa.com/joinchat/528875540C50e76f50d7" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="2"><a href="https://eitaa.com/joinchat/528875540C50e76f50d7" target="_blank" title=""></a><a href="https://eitaa.com/joinchat/528875540C50e76f50d7" target="_blank" title=""><font color="#000000"><div>کتاب هایی که می خواهید را رایگان سفارش دهید.</div><div>کتاب هایی که نمی خوانید را اهداء کنید.</div></font></a></font></div><div><font size="2"><br></font></div><font size="2"><a href="https://eitaa.com/joinchat/528875540C50e76f50d7" target="_blank" title=""></a><a href="https://eitaa.com/joinchat/528875540C50e76f50d7" target="_blank" title=""><font color="#cc0000"><div><p class="MsoNormal"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL">برای عضویت در کانال مبادله کتاب طلاب و سفارش کتاب (در پیام رسان ایتا) اینجا کلیک کنید.</span><span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></p></div><div></div><div></div></font></a></font><div><a href="https://eitaa.com/joinchat/528875540C50e76f50d7" target="_blank" title=""><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363276400/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_copy.jpg" alt=""></font></a></div></div> text/html 2019-06-11T12:32:59+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد معصومین علیهم السلام http://yaredel.ir/post/8 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363267876/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363267900/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_.jpg" alt="">&nbsp;</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8363267926/%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" alt=""></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98001<br>عنوان:&nbsp;تحلیلی از زندگی امام رضا علیه السلام<br>مؤلف: محمد جواد فضل الله<br>مترجم: سید محمدصادق عارف<br>ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی _1390</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98011<br>عنوان:&nbsp;حماسه حسینی(جلد دوم)<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا _1365</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98003<br>عنوان:&nbsp;شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی<br>مؤلف: آیت لله جوادی آملی<br>ناشر: اسراء _1390</td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-11T12:27:27+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد کلام اسلامی http://yaredel.ir/post/7 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363267392/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8363267526/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt=""></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98019<br>عنوان:&nbsp;کشف المراد<br>مؤلف: خواجه نصیر الدین طوسی/علامه حلی<br>مترجم: شیخ ابوالحسن شعرانی<br>ناشر: اسلامیه</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98020<br>عنوان:&nbsp;کلام جدید<br>مؤلف: حسن یوسفیان<br>ناشر: مؤسسه_امام_خمینی _1391</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-11T12:25:35+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد فلسفه http://yaredel.ir/post/6 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8363267126/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%AF_1_.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8363267142/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D8%AF_2_.jpg" alt=""></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98017<br>عنوان:&nbsp;درس های اسفار(جلد 1)<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا - 1382</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98018<br>عنوان:&nbsp;درس های اسفار(جلد 2)<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا - 1382</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2019-06-11T12:19:17+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد ادبیات عرب http://yaredel.ir/post/5 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363266318/%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%AD%D9%88.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363266334/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%85_.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8363266350/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%A1_%D8%B3%D9%88%D9%85_.jpg" alt="">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98002<br>عنوان:&nbsp;سرآغاز نحو<br>مؤلف: سید مهدی نقشه چی<br>ناشر: فانوس اندیشه_1396</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98013<br>عنوان:&nbsp;نحو تکمیلی(جزء اول و دوم)<br>مؤلف: علی الخدری<br>ناشر: ذکری _1393</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98002<br>عنوان:&nbsp;نحو تکمیلی(جزء سوم)<br>مؤلف: علی الخدری<br>ناشر: ذکری _1393</td></tr></tbody></table><br> <div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8363266376/%D9%86%D8%AD%D9%88_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.jpg" alt=""></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98016<br>عنوان:&nbsp;نحو قرآن<br>مؤلف: محمد حسن ربانی<br>ناشر: کتاب مبین _ 1388</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-06-10T12:31:36+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد معارف اسلامی http://yaredel.ir/post/4 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363264350/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8363264368/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363265626/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg" alt=""></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">کد کتاب: 98012<br>عنوان:&nbsp;احیای تفکر اسلامی<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا - 1396</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">کد کتاب: 98007<br>عنوان:&nbsp;اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">کد کتاب: 98008<br>عنوان:&nbsp;انسان و ایمان<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا</td></tr></tbody></table><br><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8363264418/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363264434/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="">&nbsp;</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8363264484/%D8%AF%D9%87_%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1.jpg" alt=""></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98005<br>عنوان:&nbsp;پیرامون انقلاب اسلامی<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا - 1370</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98004<br>عنوان:&nbsp;جهاد<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا - 1361</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98010<br>عنوان:&nbsp;ده گفتار<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا</td></tr></tbody></table><div><br><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8363264450/%D8%AD%D9%82_%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg" alt=""></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;کد کتاب: 98012<br>عنوان: حق و باطل + احیای تفکر اسلامی<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا - 1367</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-06-10T12:02:54+01:00 yaredel.ir مهدی ابراهیمی نژاد قرآن کریم http://yaredel.ir/post/1 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8363258500/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87_.jpg" alt=""></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;</td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;">کد کتاب: 98006<br>عنوان:&nbsp;آشنایی با قرآن (سوره های حمد و بقره)<br>مؤلف: شهید مطهری<br>ناشر: صدرا<br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 33.333333333333336%;"><br></td></tr></tbody></table>